Rozkład dnia

Przedszkole Publiczne Kwiatki św. Franciszka ul. Rabsztyńska 5, Warszawa

Ramowy rozkład  dnia

7.00 – 8.15

Schodzenie się dzieci; zabawy swobodne dzieci, w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensującym i wychowawczym; prowadzenie obserwacji pedagogicznej, praca z dzieckiem zdolnym; prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne. Ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

8.30 – 9.00

Modlitwa przed posiłkiem. Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Modlitwa po posiłku.

 

9.00 – 11.15

Realizacja treści programowych podczas zajęć dydaktycznych. Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci poprzez kontakt z literaturą, muzyką i sztuką. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw konstrukcyjno – technicznych. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka lub przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Organizowanie gier, zabaw ruchowych i zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

11.15 – 11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne.

11.30 – 12.00
Modlitwa przed posiłkiem. Obiad. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu. Modlitwa po posiłku.
12.00 – 14.20
Maluchy – odpoczynek poobiedni.
Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Indywidualna praca z dziećmi. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Gry i zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne. Zajęcia dodatkowe. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
14.20 – 14.30
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe w sali, wdrażanie dzieci do utrzymywanie ładu i porządku. Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.
14.30 – 15.00
Modlitwa przed posiłkiem. Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturę zachowania się przy stole i estetykę spożywania posiłku. Modlitwa po posiłku.
15.30 – 18.00
Czytanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Gry i zabawy tematyczne oraz zabawy swobodne inicjowane przez dzieci. Zajęcia indywidualne i korekcyjno – wyrównawcze. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Pobyt na świeżym powietrzu. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.